Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
HoHo
3313 62f5 420
Reposted frommargaretzombie margaretzombie viaperyfrazy peryfrazy
HoHo
0620 cfa0 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaperyfrazy peryfrazy
HoHo
1780 ebe2 420
Reposted frommagat magat viaaskman askman
HoHo
Jak nikt pragnąłem miłości i tego żeby komuś zależało a jak się to działo to jak najdalej spierdalałem. Jestem chory, zrozum mnie.
— niemogęoddychać
Reposted fromaviee aviee
HoHo
9891 3a63 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadoubleespresso doubleespresso
HoHo
HoHo
8088 6979 420
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viamisza misza
HoHo
2753 2e5f 420
Reposted fromsiostry siostry viagdziejestola gdziejestola
HoHo
5594 26db 420
HoHo
Kim jestem? Czy w ogóle "jestem"? Od czasu do czasu "bywam" tym lub owym...
— Witold Gombrowicz, Dziennik (1956)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamisza misza
HoHo
5581 5c4f 420
HoHo
HoHo
2689 b119 420
Reposted fromdelain delain viapamparejra pamparejra
HoHo
Nie wolno Ci rozmyślać za dużo. Wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. Rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj.
Reposted fromdziewcze dziewcze viapamparejra pamparejra
HoHo
4711 1265 420
HoHo
6799 9ea4 420
Reposted fromviszys viszys viapamparejra pamparejra
HoHo
8780 c85d 420
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamisza misza
HoHo
2658 aeff 420
Reposted fromfeelingthemoment feelingthemoment viamisza misza
HoHo
HoHo
(...) należy przesadzać, jeśli chce się uniknąć przeciętności.
— André Frossard – Pamiętajcie o miłości
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamisza misza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl