Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

5359 53fc 420

the-andromeva:

NEW: leaked footage of Alien: Covenant.

HoHo
5000 6538 420
Reposted fromnaplimak naplimak viapieceoflife pieceoflife
HoHo
HoHo
9747 c7b4 420
Reposted fromkarahippie karahippie viapieceoflife pieceoflife
HoHo
2398 5d1f 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapieceoflife pieceoflife
HoHo
2568 f419 420
Reposted fromkaiee kaiee viapieceoflife pieceoflife

June 20 2017

HoHo
Czuję się trochę jak w eksperymencie, gdzie każdy dzień jest próbą.
Reposted fromtransfuzja- transfuzja- viagdziejestola gdziejestola
1355 37f5 420
Reposted frommirkkuz mirkkuz viakotfica kotfica

June 19 2017

HoHo
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viachild child
HoHo
HoHo
5002 6bdb 420
Reposted frompoppyseed poppyseed viakotfica kotfica
HoHo
Reposted fromFlau Flau viashitsuri shitsuri
HoHo
HoHo
HoHo
5006 2979 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viashitsuri shitsuri
HoHo
"Nie bój się ludzi, którzy nie mają serca. Bo to znaczy, że pewnie ktoś im je odebrał, rozszarpał na kawałki. Trzeba im po prostu pomóc je poskładać do kupy."
— - Mikołaj Bajorek
Reposted fromesterka esterka viashitsuri shitsuri
1883 0c3d 420
HoHo
Jak mam Ci zaimponować? Milczeniem? Chyba tak.
— Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
HoHo
Gdybać to sobie można, ale gówno to komukolwiek dało.
— J. Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
HoHo
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl