Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

1097 2aa2 420
HoHo
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
HoHo
HoHo
9788 06d2 420
Reposted fromlittlestories littlestories viaoxygenium oxygenium
HoHo
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Zuzanna Celmer/Hala Odlotów
Reposted fromfloe floe viagdziejestola gdziejestola
HoHo
I udało mi się być na dworze. Nie bezinteresownie co prawda, ale świeże powietrze to świeże powietrze.
HoHo
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viagdziejestola gdziejestola
HoHo
4416 4b78 420
Reposted fromtrickster trickster viaoxygenium oxygenium
HoHo
5352 9bbf 420
HoHo
1890 bb2d 420
Reposted fromlove-winter love-winter viaoxygenium oxygenium
9278 b6b6 420
Reposted fromwestwood westwood viaoxygenium oxygenium
HoHo
6600 7311 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoxygenium oxygenium
0396 8b30 420
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viascorpix scorpix
6273 7764 420

42zx:

Closure

Reposted fromsehrschwul sehrschwul viascorpix scorpix
HoHo
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
HoHo
3770 4864 420
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix

July 13 2017

HoHo
1407 67f3 420
Reposted fromoutline outline viajointskurwysyn jointskurwysyn
HoHo
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
HoHo
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja
— Agnieszka Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl