Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

HoHo
2764 a9cb 420
HoHo
"Z uparciem się staram wyjść ze swojej nory do ludzi więc jestem gotów na poświecenie" - no i leżę, wstawać mi sie nie chce, ojapierdole 
Reposted fromdygoty dygoty viajointskurwysyn jointskurwysyn
HoHo
HoHo
4500 ada0 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viakobiety kobiety
HoHo
8104 f0c6 420
i pomyśleć, że całe 97% społeczeństwa ma tak samo jak ja...
5336 5b3b
Reposted frommakswilczur makswilczur viaznikajac znikajac
HoHo
3250 5a16 420
HoHo
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromMuppet Muppet viapersona-non-grata persona-non-grata
HoHo
Kłopoty są jak serwetki- ciągniesz jedną, wychodzi 20 .
HoHo
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
HoHo

August 12 2017

HoHo
4524 8d57 420
HoHo

Laura Makabresku: "Stay where we were so long alone together, my shade will comfort you." S.B. [Lea Pradziński, Kraków 2015]

Reposted frombeltane beltane viajointskurwysyn jointskurwysyn
HoHo
5397 2aea 420
Reposted frompulperybka pulperybka
HoHo
- Co twoim zdaniem decyduje o szczęściu? - Dobrze dobrane leki psychotropowe.
— Piotr C. "BRUD"
HoHo
7730 947c 420
Reposted fromadaamanth adaamanth viamaybeyou maybeyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl